• Vadovybė
  Faks. , El. p. , Adresas: Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Algirdas Rudys
  304
 • Administracinis skyrius
  Adresas: Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irena Šaparnienė
  202
  Asta Vozbutienė
  Vyriausioji specialistė
  203

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Administracinio skyriaus funkcijos:

  • atsižvelgdamas į valdybai nustatytus uždavinius ir funkcijas, teikia valdybos viršininkui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  • atlieka valdybos personalo sudėties analizę;
  • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą valdyboje;
  • padeda valdybos viršininkui formuoti personalo sudėtį;
  • padeda valdybos viršininkui formuoti personalo mokymų prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
  • padeda valdybos viršininkui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  • rengia valdybos vidaus ir darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;
  • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo ir dokumentų valdymo klausimais;
  • rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja valdybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  • organizuoja valdybos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  • pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja atrankose į vidaus tarnybos pareigūnų pareigas;
  • padeda valdybos viršininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo ir dokumentų valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  • valdybos viršininko pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos pareigūnų registrų duomenų tvarkymą, funkcijas;
  • organizuoja valdybos karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, statutinių valstybės tarnautojų atestavimą ir profesionalumo vertinimą;
  • organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
  • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  • formuoja, tvarko, personalo asmens bylas ir kitas bylas personalo, dokumentų valdymo kitais veiklos klausimais;
  • tvarko valdybos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pažymėjimų, valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų apskaitą ir išdavimą;
  • tvarko valdybos vidaus tarnybos pareigūnų dokumentus vidaus tarnybos trukmei pratęsti, taip pat vidaus tarnybos pareigūnų dokumentus grąžinimui į vidaus tarnybą valdyboje;
  • registruoja ir tvarko valdybos vadovybės pasirašomus teisės aktus, vidaus dokumentus, valdyboje gautus ir siunčiamus dokumentus;
  • kontroliuoja valdybos vadovybės ir aukštesniųjų institucijų pavedimų vykdymą, piliečių ir kitų asmenų prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais;
  • rengia valdybos dokumentacijos planus, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, naikinti atrinktų dokumentų ir bylų aktus;
  • priima ir užtikrina archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą, naudojimą ir apskaitą;
  • organizuoja asmenų aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą jiems atvykus į valdybą, aptarnavimą telefonu, prašymų, skundų ir pranešimų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • dalyvauja rengiant metinius valdybos veiklos planus;
  • analizuoja informaciją apie gaisrinę gelbėjimo įrangą, individualias apsaugos priemones ir jų poreikį struktūriniuose padaliniuose;
  • apibendrina duomenis apie valdybos turto kiekį ir būklę, eksploatacijai sunaudotų lėšų kiekį, atlieka eksploatacinių rodiklių apibendrinimus, teikia ataskaitas suinteresuotoms institucijoms;
  • atlieka perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos analizę, renka informaciją apie rinkoje esančias prekių, paslaugų ir darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;
  • atlieka mažos vertės viešuosius pirkimus. Rengia valdybos metinį pirkimų planą, numatomų organizuoti pirkimų konkursų sąlygas, pirkimų sutarčių projektus, vykdo informacijos pateikimą CVPIS sistemoje, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
  • rengia ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms institucijoms apie vykdomus ir įvykdytus pirkimus;
  • renka informaciją, ją analizuoja ir vykdo valdybos struktūrinių padalinių darbuotojų aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu, trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, užtikrina įsigytų prekių laikiną saugojimą, vykdo turto apskaitą ir nurašymą, dalyvauja turto metinėje inventorizacijoje, kontroliuoja turto saugojimą ir naudojimą valdybos struktūriniuose padaliniuose;
  • užtikrina valstybei nuosavybės teise priklausančių valdybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų apskaitą, eksploataciją ir techninę apžiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų vykdymą, kontroliuoja, kaip pavaldžios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdo patalpų, kuriose yra įsikūrusios, eksploataciją, energetinių resursų taupų naudojimą;
  • pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą valdybos struktūrinių padalinių vadovams ir kitam personalui skyriaus kompetencijos klausimais.
  • konsultuoja asmenybės ir su tarnyba susijusių sunkumų įveikimo klausimais;
  • teikia rekomendacijas aktualiais valdybos pareigūnams ir darbuotojams psichologinių problemų prevencijos klausimais;
  • organizuoja ir atlieka kolektyvo psichologinio mikroklimato tyrimus, analizuoja rezultatus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas valdybos ir padalinių vadovams nustatytoms problemoms spręsti;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir valdybos vadovybės pavedimus.
 • Civilinės saugos skyrius
  Adresas: Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virgilijus Smailys
  Utena
  Aušra Aukštikalnytė
  331
  Asta Vanagaitė-Černiauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Utena

  Panevėžio apskrities priešgairinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus funkcijos:

  • koordinuoja Panevėžio apskrities teritorijoje esančių savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų veiklą civilinės saugos srityje, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo ir trūkumų šalinimo;
  • teikia metodinę pagalbą savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams dėl galimų ekstremaliųjų situacijų savivaldybėse prognozavimo, rizikos įvertinimo, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • renka ir analizuoja duomenis, reikalingus civilinės saugos funkcijoms vykdyti, numato ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, rengia metines ataskaitas apie apskrities teritorijoje esančių savivaldybių civilinę saugos būklę;
  • informuoja visuomenę, organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius civilinės saugos klausimais;
  • kartu su savivaldybių atstovais pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
  • kartu su savivaldybių atstovais dalyvauja įgyvendinant saugių bendruomenių ir saugios aplinkos kūrimą ir stiprinant visuomenės savisaugos kultūrą;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo apskrityje civilinės saugos mokymą;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka koordinuoja civilinės saugos pratybų rengimą savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose, teikia metodinę pagalbą pratybų rengimo klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę apskrities teritorijoje esančiose savivaldybėse;
  • pagal kompetenciją kartu su savivaldybių atstovais rengia prevencines akcijas, įgyvendina kitas prevencines priemones;
  • atstovauja Panevėžio APGV tarpžinybinėse darbo grupėse įgyvendinant priemones civilinės saugos srityje;
  • vertina savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir teikia juos derinti Panevėžio APGV viršininkui;
  • pagal kompetenciją dalyvauja Panevėžio apskrityje esančių savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, ekstremalių situacijų komisijų veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos sistemos subjektais;
  • iš Panevėžio apskrities teritorijoje esančių savivaldybių renka, apibendrina ir teikia Departamentui nustatytais terminais informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių priešgaisrinių tarnybų organizavimo ir civilinės saugos funkcijų atlikimą ir šioms funkcijoms atlikti reikalingą lėšų poreikį ir vykdo šių lėšų panaudojimo kontrolę;
  • organizuoja ir kontroliuoja Panevėžio apskrities savivaldybėse gyventojų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją tvarkos reikalavimų vykdymą, reikalavimų perspėjimo sistemai vykdymą bei civilinės saugos signalų panaudojimo tvarkos įgyvendinimą, vykdo gyventojų perspėjimo sistemų parengties kontrolę apskrities savivaldybių teritorijoje ir teikia Departamentui nustatytais terminais ataskaitas;
  • pagal kompetenciją vykdo civilinės saugos būklės patikrinimus, teikia siūlymus Panevėžio APGV viršininkui dėl privalomų vykdyti nurodymų savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
  • renka ir apibendrina informaciją apie slėptuvių ir kolektyvinės apsaugos statinių būklę apskrityje, kontroliuoja jų būklę;
  • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos finansuojamus projektus, susijusius su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu, ir juos administruoja;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.
 • Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius
  Adresas: Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Marciuška
  300
  Gražina Cisevičienė
  307
  Vilma Vaiginytė
  309
  Darius Stanynas
  301
  Danas Bitinas
  301
  Renaldas Nacickas
  306
  Elena Marcinkevičiūtė
  301
  Justinas Daunoravičius
  301

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus funkcijos:

  • rengia ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) nustatytos formos ataskaitas, suvestines ir apžvalgas apie priešgaisrinės ir civilinės saugos padėtį apskrityje, veiklos priemonių vykdymą, teikia informaciją, reikalingą departamento strateginiam veiklos planui rengti;
  • teikia siūlymus departamentui dėl priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo Panevėžio apskrityje, kontroliuoja priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Panevėžio apskrityje;
  • bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamentu, Panevėžio miesto savivaldybės Civilinės ir darbo saugos skyriumi, Panevėžio mieste ir apskrities rajonuose organizuoja ir rengia seminarus, konferencijas, kitus renginius priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, dalyvauja vykdant Panevėžio apskrityje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus;

  • teikia metodinę pagalbą priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir Panevėžio miesto bei rajono savivaldybių administracijų struktūriniams padaliniams;

  • atstovauja valdybai tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;

  • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių, kitų ekstremalių įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones, teikia informaciją kitoms įstaigoms, institucijoms ir žiniasklaidai;

  • bendradarbiauja su žiniasklaida, informuoja ir šviečia visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;

  • pagal skyriaus kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, rengia informacinius, prevencinius šviečiamuosius ir kitus dokumentus;

  • dalyvauja plėtojant ugniagesių sportinę veiklą, rengiat ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūros ir sporto renginius, vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus renginius, propaguojančius priešgaisrinę ir civilinę saugą;

  • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.

  • skyrius, vykdydamas Panevėžio mieste ir rajone gaisrų, pramoninių avarijų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją:

   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka kilusių gaisrų aplinkybių ir ikiteisminį tyrimą;

   • derina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, užtikrina pramoninių avarijų prevenciją;
  • skyrius, vykdydamas Panevėžio mieste ir rajone normatyvinį techninį darbą:
   • dalyvauja Nuolatinių statybos komisijų prie Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių posėdžiuose, nagrinėjant savivaldybių lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
   • dalyvauja statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorijose;
   • teikia tarnybinę pagalbą kitų Lietuvos Respublikos apskričių Valdybų ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – tarnybos) valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams – statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų nariams;
  • teikia Panevėžio apskrities rajonų tarnybų valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrių (toliau – poskyriai) pareigūnams praktinę ir metodinę pagalbą gaisrų prevencijos, normatyvinio techninio darbo, kilusių gaisrų tyrimo, priešgaisrinio švietimo klausimais;
  • derina Panevėžio apskrities rajonų tarnybų poskyrių metinius darbo planus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja komisijų darbe, atliekant Panevėžio apskrities rajonų tarnybų poskyrių tarnybinės veiklos patikrinimus, analizuoja šių poskyrių tarnybinę veiklą, ruošia patikrinimų ataskaitas departamentui ir valdybai;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir valdybos vadovybės pavedimus.

   

 • Pajėgų valdymo skyrius
  Adresas: Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidas Katuškevičius
  Viršininkas
  324
  Deivydas Sankauskas
  Vyriausiasis specialistas
  308
  Antanas Povilavičius
  Vyriausiasis specialistas
  Visaginas
  Šarūnas Krasauskas
  Vyriausiasis specialistas
  Visaginas
  Ramutis Milinaitis
  Vyriausiasis specialistas
  Visaginas
  Andrius Graužinis
  Vyriausiasis specialistas
  Utena
  Vaidotas Vitkūnas
  Vyresnysis specialistas
  325
  Darius Pajuodis
  Vyresnysis specialistas
  327
  Raimondas Imbrasas
  Vyresnysis specialistas
  327
  Egidijus Vyšniauskas
  Vyresnysis specialistas
  327
  Aidas Bložė
  Vyresnysis specialistas
  327
  Augustinas Juknius
  Specialistas
  323
  Simona Linkevičienė
  Specialistė
  323
 • Panevėžio APGV 1-oji komanda
  Adresas: J. Janonio g. 25, LT-35289 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Paltarokas
  1
  Egidijus Grakauskas
  21
  Danas Michalovskis
  21
  Mindaugas Treigys
  21
  Edgaras Černeckis
  21
  Postininkas
  20

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos funkcijos:

  • gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių ir transporto avarijų, gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių avarijų vietose bei kitų ekstremalių situacijų atvejais;
  • vykdo žmonių paiešką bei jų skubų iškeldinimą iš ekstremalių situacijų židinių;
  • teikia pirmąją medicininę pagalbą ir nestacionarinę skubią medicinos pagalbą nukentėjusiems gaisrų, avarijų, katastrofų bei kitų nelaimingų atsitikimų ar ūmių gyvybei pavojingų susirgimų vietose, kuriose vykdomi gelbėjimo darbai;
  • teikia kitą neatidėliotiną pagalbą gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms ekstremaliose situacijose;
  • užtikrina komandos transporto priemonių, gaisrinės ir gelbėjimo įrangos nuolatinę parengtį, racionalų, ekonomišką pastatų, gaisrinių automobilių ir materialinių vertybių eksploatavimą bei remonto atlikimą laiku;
  • kaupia duomenis apie incidentus, jų likvidavimą, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, esant būtinumui rengia incidentų likvidavimo planus;
  • organizuoja ir koordinuoja komandos darbuotojų rengimą ir tobulinimą, jų kvalifikacijos kėlimą;
  • dalyvauja visuomeniniuose masiniuose bei profesiniuose kultūriniuose renginiuose, populiarina ugniagesių gelbėtojų profesiją bei ugniagesybos sportą;
  • sprendžia ūkinės finansinės veiklos klausimus, siekia darbuotojams tinkamų darbo ir poilsio sąlygų, organizuoja ir kontroliuoja pareigūnų socialinių garantijų įgyvendinimą;
  • bendradarbiauja su Panevėžio miesto ir apskrities rajonų savivaldos institucijomis, policijos, sveikatos priežiūros, krašto apsaugos ir kitomis tarnybomis, organizuojant gaisrų gesinimą bei atliekant pirminius gelbėjimo darbus;
  • teikia metodinę ir praktinę pagalbą įmonėms, organizacijoms ir įstaigoms, organizuojančioms visuomeninius renginius;
  • patikėjimo teise valdo ir naudoja Panevėžio APGV 1-osios komandos pastatus, statinius bei žemę, remontuoja pastatus, užtikrina ekonomišką tam skirtų lėšų panaudojimą.
 • Panevėžio APGV 2-oji komanda
  Adresas: Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nerijus Žiezdrys
  221
  Rimvydas Grybas
  213
  Rokas Samborskis
  213
  Aidas Diliūnas
  213
  Egidijus Babilauskas
  213
  Postininkas
  115

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-osios komandos funkcijos:

  • gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių ir transporto avarijų, gaivalinių nelaimių bei kitų ekstremalių situacijų atvejais;
  • operatyviai teikia būtinąją pagalbą nukentėjusiesiems vandenyje ir po vandeniu iki 12 metrų gylio;
  • atlieka pirminę žmonių paiešką vandenyje (iki 12 metrų gylio);
  • vykdo žmonių paiešką bei jų skubų iškeldinimą iš ekstremalių situacijų židinių;
  • teikia pirmąją medicininę pagalbą ir nestacionarinę subią medicinos pagalbą nukentėjusiems gaisrų, avarijų, katastrofų bei kitų nelaimingų atsitikimų ar ūmių gyvybei pavojingų susirgimų vietose, kuriose vykdomi gelbėjimo darbai;
  • teikia kitą neatidėliotiną pagalbą gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms ekstremaliose situacijose;
  • užtikrina komandos transporto priemonių, gaisrinės ir gelbėjimo įrangos nuolatinę parengtį, racionalų, ekonomišką pastatų, gaisrinių automobilių ir materialinių vertybių eksploatavimą bei remonto atlikimą laiku;
  • kaupia duomenis apie incidentus, jų likvidavimą, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, esant būtinumui rengia incidentų likvidavimo planus;
  • organizuoja ir koordinuoja komandos darbuotojų rengimą ir tobulinimą, jų kvalifikacijos kėlimą;
  • dalyvauja visuomeniniuose masiniuose bei profesiniuose kultūriniuose renginiuose, populiarina ugniagesių gelbėtojų profesiją bei ugniagesybos sportą;
  • sprendžia ūkinės finansinės veiklos klausimus, siekia darbuotojams tinkamų darbo ir poilsio sąlygų, organizuoja ir kontroliuoja pareigūnų socialinių garantijų įgyvendinimą;
  • bendradarbiauja su Panevėžio miesto ir apskrities rajonų savivaldos institucijomis, policijos, sveikatos priežiūros, krašto apsaugos ir kitomis tarnybomis, organizuojant gaisrų gesinimą bei atliekant priminius gelbėjimo darbus;
  • teikia metodinę ir praktinę pagalbą įmonėms, organizacijoms ir įstaigoms, organizuojančioms visoumeninius renginius;
  • patikėjimo teise valdo ir naudoja Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-osios komandos pastatus, statinius bei žemę, remontuoja pastatus, užtikrina ekonomišką tam skirtų lėšų panaudojimą.
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Troškūnų g. 1, LT-29147 Anykščiai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Saulius Slavinskas
  Viršininkas
  Daina Bradauskienė
  Vyriausioji specialistė
  Laurynas Gabrilavičius
  Vyresnysis inspektorius
  Mantas Jozokas
  Inspektorius
  Inga Ramoškienė
  Administratorė
  Pamainos vadas
  Deivydas Karvelis
  Jaunesnysis specialistas
  Postininkas
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Biržų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: J. Janonio g. 1, LT-41148, Biržai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Dovydėnienė
  Nerijus Gudas
  Angelė Darčkienė
  Dailė Simanavičienė
  Vilmantas Stuogis
  Saulius Meškauskas
  Evaldas Valiukas
  Arūnas Jankūnas
  Postininkas

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijos:

  • vykdydama gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus:
   • užtikrina Biržų PGT ir jos struktūrinių padalinių nuolatinę parengtį, teikia metodinę pagalbą kitoms Biržų rajono savivaldybėje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą;
   • gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir gaivalinių bei kitų nelaimių vietose;
   • likviduoja cheminių ir radiacinių incidentų padarinius;
   • atlieka gelbėjimo darbus;
   • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, nustato gelbėjimo pajėgų tarpusavio sąveiką, rengia ekstremalių situacijų likvidavimo planus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus ir rengia pratybas;
   • įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
   • vykdydama Biržų rajono savivaldybėje gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją ir priežiūrą:
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;
   • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
   • dalyvauja užtikrinant pramoninių avarijų prevenciją;
   • skatina fizinių ir juridinių asmenų veiklą priešgaisrinės ir civilinės saugos srityse, visuomenės domėjimąsi priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais bei ugniagesio gelbėtojo profesija, informuoja visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, skleidžia priešgaisrinės ir civilinės saugos žinias. Ugniagesių gelbėtojų profesinės šventės, tarptautinės civilinės saugos dienos, miestų ir miestelių atmintinų dienų bei kitų švenčių paminėjimo proga rengia ir dalyvauja visuomeniniuose viešuosiuose renginiuose, kurių metu visuomenę supažindina su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijomis, veikla, pagrindiniais žmogaus saugios gyvensenos principais, demonstruoja gaisrinę techniką;
   • vykdo ugniagesių sportinę veiklą, rengia ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūrinius bei sportinius renginius, rengia vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus renginius, propaguojančius civilinę bei priešgaisrinę saugą;
  • dalyvaudama įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais:
   • teikia informaciją Panevėžio apskrities PGV ir departamentui apie ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas, reagavimo ir padarinių likvidavimo eigą;
   • teikia siūlymus Panevėžio apskrities PGV viršininkui priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektams, vykdo priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Biržų rajono savivaldybėje;
   • kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, būtiną priešgaisrinės saugos užtikrinimo, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemoms efektyviai funkcionuoti, rengia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmų ekstremaliomis situacijomis planus;
   • dalyvauja Biržų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis ir pajėgomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
   • dalyvauja vykdant Biržų rajono savivaldybėje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus;
   • teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais savivaldybių administracijų struktūriniams civilinės saugos padaliniams ir civilinės saugos etatiniams darbuotojams;
   • vykdo civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų bei gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykusius ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas apskrityje, ekstremalios situacijos pobūdį, išplitimo tikimybę ir rekomenduojamus veiksmus;
   • atstovauja Panevėžio apskrities PGV tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, ją analizuoja, teikia Panevėžio apskrities PGV viršininkui pasiūlymus dėl jos gerinimo;
  • vykdo korupcijos prevenciją valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos srityje Biržų rajone;
  • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių, kitų ekstremalių įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
  • informuoja ir šviečia visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
  • Biržų rajone organizuoja ir rengia renginius civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
  • kaupia, analizuoja, saugo ir skleidžia ugniagesybos istorijai svarbią informaciją;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Taikos g. 15, LT-30125 Ignalina
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Juozas Kirka
  Viršininkas
  Tomas Raketis
  Vyriausiasis specialistas
  Stanistovas Laurinėnas
  Vyresnysis inspektorius
  Lina Baušienė
  Inspektorė
  Veronika Večerienė
  Administratorė
  Pamainos vadas
  Sigitas Papšys
  Jaunesnysis specialistas
  Postininkas
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Energetikų g. 7, LT-40134, Kupiškis
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virginijus Greičius
  Vytautas Kazlauskas
  Vaidas Juknevičius
  Jūratė Apšegaitė
  Dainius Saukaitis
  Gražvydas Sakalauskas
  Arvydas Gudonis
  Audrius Vyšniauskas
  Postininkas

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijos:

  • vykdydama gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus:
   • užtikrina Kupiškio PGT ir jos struktūrinių padalinių nuolatinę parengtį, teikia metodinę pagalbą kitoms Kupiškio rajono savivaldybėje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą;
   • gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir gaivalinių bei kitų nelaimių vietose;
   • likviduoja cheminių ir radiacinių incidentų padarinius;
   • atlieka gelbėjimo darbus;
   • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, nustato gelbėjimo pajėgų tarpusavio sąveiką, rengia ekstremalių situacijų likvidavimo planus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus ir rengia pratybas;
   • įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
  • vykdydama Kupiškio rajono savivaldybėje gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją ir priežiūrą:
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;
   • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
   • dalyvauja užtikrinant pramoninių avarijų prevenciją;
   • skatina fizinių ir juridinių asmenų veiklą priešgaisrinės ir civilinės saugos srityse, visuomenės domėjimąsi priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais bei ugniagesio gelbėtojo profesija, informuoja visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, skleidžia priešgaisrinės ir civilinės saugos žinias. Ugniagesių gelbėtojų profesinės šventės, tarptautinės civilinės saugos dienos, miestų ir miestelių atmintinų dienų bei kitų švenčių paminėjimo proga rengia ir dalyvauja visuomeniniuose viešuosiuose renginiuose, kurių metu visuomenę supažindina su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijomis, veikla, pagrindiniais žmogaus saugios gyvensenos principais, demonstruoja gaisrinę techniką;
   • vykdo ugniagesių sportinę veiklą, rengia ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūrinius bei sportinius renginius, rengia vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus renginius, propaguojančius civilinę bei priešgaisrinę saugą;
  • dalyvaudama įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais:
   • teikia informaciją Panevėžio apskrities PGV ir departamentui apie ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas, reagavimo ir padarinių likvidavimo eigą;
   • teikia siūlymus Panevėžio apskrities PGV viršininkui priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektams, vykdo priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Kupiškio rajono savivaldybėje;
   • kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, būtiną priešgaisrinės saugos užtikrinimo, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemoms efektyviai funkcionuoti, rengia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmų ekstremaliomis situacijomis planus;
   • dalyvauja Kupiškio rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis ir pajėgomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
   • dalyvauja vykdant Kupiškio rajono savivaldybėje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus;
   • teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais savivaldybių administracijų struktūriniams civilinės saugos padaliniams ir civilinės saugos etatiniams darbuotojams;
   • vykdo civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų bei gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykusius ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas apskrityje, ekstremalios situacijos pobūdį, išplitimo tikimybę ir rekomenduojamus veiksmus;
   • atstovauja Panevėžio apskrities PGV tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, ją analizuoja, teikia Panevėžio apskrities PGV viršininkui pasiūlymus dėl jos gerinimo;
  • vykdo korupcijos prevenciją valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos srityje Kupiškio rajone;
  • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių, kitų ekstremalių įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
  • informuoja ir šviečia visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
  • Kupiškio rajone organizuoja ir rengia renginius civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
  • kaupia, analizuoja, saugo ir skleidžia ugniagesybos istorijai svarbią informaciją;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Statybininkų g. 7, LT-33112 Molėtai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rolandas Pumputis
  Viršininkas
  Arūnas Putna
  Vyriausiasis specialistas
  Julius Rudžionis
  Vyresnysis inspektorius
  Žydronė Petrylienė
  Administratorė
  Pamainos vadas
  Antanas Kulionis
  Jaunesnysis specialistas
  Postininkas
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Joniškėlio g. 12, LT-39115, Pasvalys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Antanas Šidagis
  Marius Kaulinskas
  Mindaugas Motuzas
  Gotaras Vasilevičius
  Asta Tamauskienė
  Vilius Markevičius
  Darius Gudvalis
  Linas Mėkelis
  Daivaras Gedlauskas
  Postininkas

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijos:

  • vykdydama gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus:
   • užtikrina Pasvalio priešgairinės gelbėjimo tarybos (toliau – PGT) ir jos strukūrinių padalinių nuolatinę parengtį, teikia metodinę pagalbą kitoms Pasvalio rajono savivaldybėje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą;
   • gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir gaivalinių bei kitų nelaimių vietose;
   • likviduoja cheminių ir radiacinių incidentų padarinius;
   • atlieka gelbėjimo darbus;
   • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, nustato gelbėjimo pajėgų tarpusavio sąveiką, rengia ekstremalių situacijų likvidavimo planus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus ir rengia pratybas;
   • įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
  • vykdydama Pasvalio rajono savivaldybėje gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją ir priežiūrą:
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;
   • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
   • dalyvauja užtikrinant pramoninių avarijų prevenciją;
   • skatina fizinių ir juridinių asmenų veiklą priešgaisrinės ir civilinės saugos srityse, visuomenės domėjimąsi priešgaisirnės ir civilinės saugos klausimais bei ugniagesio gelbėtojo profesija, informuoja visuomenę priešgasrinės ir civilinės saugos klausimais, skleidžia priešgaisrinės ir civilinės saugos žinias. Ugniagesių gelbėtojų profesinės šventės, tarptautinės civilinės saugos dienos, miestų ir miestelių atmintinų dienų bei kitų švenčių paminėjimo proga rengia ir dalyvauja visuomeniniuose viešuosiuose renginiuose, kurių metu visuomenę supažindina su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijomis, veikla, pagrindiniais žmogaus saugios gyvensenos principais, demonstruoja gaisrinę techniką;
   • vykdo ugniagesių sportinę veiklą, rengia ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūrinius be sportinius renginius, propaguojančius civilinę bei priešgaisrinę saugą;
  • dalyvaudama įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais:
   • teikia informaciją Panevėžio apskrities priešgaisrinei valdybai (toliau – APGV) ir departamentui apie ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas, reagavimo ir padalinių likvidavimo eigą;
   • teikia siūlymus Panevėžio PAGV viršininkui priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektams, vykdo priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Pasvalio rajono savivaldybėje;
   • kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, būtiną priešgaisrinės saugos užtikrinimo, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemoms efektyviai funkcionuoti, rengia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmų ekstremaliomis situacijomis planus;
   • dalyvauja Pasvalio rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis ir pajėgomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
   • dalyvauja vykdant Pasvalio rajono savivaldybėje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus;
   • teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais savivaldybių administracijų struktūriniams civilinės saugos padaliniams ir civilinės saugos etatiniams darbuotojams;
   • vykdo civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų bei gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykusius ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas apskrityje, ekstremalios situacijos pobūdį, išplitimo tikimybę ir rekomenduojamus veiksmus;
   • atstovauja Panevėžio PAGV tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, ją analizuoja, teikia Panevėžio PAGV viršininkui pasiūlymus dėl jos gerinimo;
  • vykdo korupcijos prevenciją valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos srityje Pasvalio rajone;
  • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių, kitų ekstremalių įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
  • informuoja ir šviečia visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
  • Pasvalio rajone organizuoja ir rengia renginius civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
  • kaupia, analizuoja, saugo ir skleidžia ugniagesybos istorijai svarbią informaciją;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.

   

 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Respublikos g. 64, LT-42129, Rokiškis
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalius Kunigėlis
  Liudas Navickas
  Eugenijus Žalys
  Virgilijus Kulikauskas
  Jūratė Raišienė
  Regimantas Martinėlis
  Robertas Pajeda
  Mantas Adamonis
  Ginutis Kavoliūnas
  Postininkas

  Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijos:

  • vykdydama gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus:
   • užtikrina Rokiškio PGT ir jos struktūrinių padalinių nuolatinę parengtį, teikia metodinę pagalbą kitoms Rokiškio rajono savivaldybėje esančioms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir kontroliuoja jų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą;
   • gesina gaisrus ir vykdo gelbėjimo darbus pramoninių, transporto avarijų ir gaivalinių bei kitų nelaimių vietose;
   • likviduoja cheminių ir radiacinių incidentų padarinius;
   • atlieka gelbėjimo darbus;
   • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, nustato gelbėjimo pajėgų tarpusavio sąveiką, rengia ekstremalių situacijų likvidavimo planus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus ir rengia pratybas;
   • įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
  • vykdydama Rokiškio rajono savivaldybėje gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją ir priežiūrą:
   • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;
   • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;
   • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
   • dalyvauja užtikrinant pramoninių avarijų prevenciją;
   • skatina fizinių ir juridinių asmenų veiklą priešgaisrinės ir civilinės saugos srityse, visuomenės domėjimąsi priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais bei ugniagesio gelbėtojo profesija, informuoja visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, skleidžia priešgaisrinės ir civilinės saugos žinias. Ugniagesių gelbėtojų profesinės šventės, tarptautinės civilinės saugos dienos, miestų ir miestelių atmintinų dienų bei kitų švenčių paminėjimo proga rengia ir dalyvauja visuomeniniuose viešuosiuose renginiuose, kurių metu visuomenę supažindina su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijomis, veikla, pagrindiniais žmogaus saugios gyvensenos principais, demonstruoja gaisrinę techniką;
   • vykdo ugniagesių sportinę veiklą, rengia ugniagesybos sporto varžybas ir kitus kultūrinius bei sportinius renginius, rengia vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus renginius, propaguojančius civilinę bei priešgaisrinę saugą;
  • dalyvaudama įgyvendinant civilinės saugos užduotis ekstremalių situacijų atvejais:
   • teikia informaciją Panevėžio apskrities PGV ir departamentui apie ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas, reagavimo ir padarinių likvidavimo eigą;
   • teikia siūlymus Panevėžio apskrities PGV viršininkui priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektams, vykdo priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Rokiškio rajono savivaldybėje;
   • kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, būtiną priešgaisrinės saugos užtikrinimo, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemoms efektyviai funkcionuoti, rengia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmų ekstremaliomis situacijomis planus;
   • dalyvauja Rokiškio rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijomis ir pajėgomis priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
   • dalyvauja vykdant Rokiškio rajono savivaldybėje priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymus;
   • teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais savivaldybių administracijų struktūriniams civilinės saugos padaliniams ir civilinės saugos etatiniams darbuotojams;
   • vykdo civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų bei gyventojų perspėjimą ir informavimą apie įvykusius ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas apskrityje, ekstremalios situacijos pobūdį, išplitimo tikimybę ir rekomenduojamus veiksmus;
   • atstovauja Panevėžio apskrities PGV tarpžinybinėse darbo grupėse, sudarytose įgyvendinti programas priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, ją analizuoja, teikia Panevėžio apskrities PGV viršininkui pasiūlymus dėl jos gerinimo;
  • vykdo korupcijos prevenciją valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos srityje Rokiškio rajone;
  • renka, sistemina, analizuoja informaciją apie gaisrus, jų prevenciją, gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių, kitų ekstremalių įvykių padarinių likvidavimą, numato gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių prevencijos priemones ir teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žiniasklaidai;
  • informuoja ir šviečia visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
  • Rokiškio rajone organizuoja ir rengia renginius civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
  • kaupia, analizuoja, saugo ir skleidžia ugniagesybos istorijai svarbią informaciją;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Utenos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Pramonės g. 2, LT-28216
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rolandas Vilčinskas
  Viršininkas
  Virginijus Dainys
  Viršininko pavaduotojas
  Mindaugas Dijokas
  Vyriausiasis specialistas
  Dalius Venslovas
  Vyresnysis inspektorius
  Dainius Steiblys
  Inspektorius
  Danutė Petrauskienė
  Administratorė
  Pamainos vadas
  Tautvydas Petrulis
  Jaunesnysis specialistas
  Postininkas
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Visagino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: Dūkšto kel. 19, Karlų k., LT-31013 Visagino sav.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alvydas Jakseboga
  Viršininkas
  Darius Klimas
  Vyriausiasis specialistas
  Sergej Presniakov
  Vyresnysis specialistas
  Svetlana Maslova
  Olga Juodikevičienė
  Inspektorė
  Renata Stundžėnienė
  Administratorė
  Andrius Vasiljevas
  Vyresnysis specialistas
  Pamainos vadas
  Valerijan Kolodynskij
  Jaunesnysis specialistas
  Postininkas
 • PAGD prie VRM Panevėžio PGV Zarasų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  El. p. , Adresas: K. Donelaičio g. 1, LT-32128 Zarasai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eugenijus Andrejevas
  Viršininkas
  Audrius Bolisas
  Vyresnysis inspektorius
  Arūnas Daunaravičius
  Inspektorius
  Izolda Svirplienė
  Administratorė
  Pamainos vadas
  Gintautas Žemaitis
  Jaunesnysis specialistas
  Postininkas
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-22